Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR (dále „Informace")

1. Kdo je správcem osobních údajů?

1.1 Správcem osobních údajů je Prodávající – DiS. Markéta Koudelková, IČO: 76196348, se sídlem Polabská 101/60, Praha 9, PSČ 196 00, jakožto provozovatel E-shopu.

1.2 Pojmy s velkými počátečními písmeny používané, avšak ne výslovně definované v této Informaci, budou mít význam, který jim je dán v Obchodních podmínkách E-shopu.

1.3 Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým Prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji. Prodávající zpracovává všechny osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujících právních předpisů.

1.4 Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste Prodávajícímu poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

1.5 V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na e mail: info@tarvose.com.


2. Jaké osobní údaje Prodávající zpracovává?

2.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s nákupem přes E shop a dále návštěvníků Webu (dále také společně jako „Subjekty údajů"), zejména pak v tomto rozsahu:

2.1.1 Identifikační a kontaktní údaje Subjektů údajů (zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e mailová adresa, IČO, DIČ).

2.1.2 Popisné údaje (zejména bankovní spojení, účetní doklady zahrnující osobní údaje a další údaje, které mu Kupující v souvislosti s objednávkou poskytl).

2.1.3 Údaje o třetích osobách ve vztahu k Subjektu údajů (zejména u Kupujících podnikatelů jméno, příjmení, e-mail, případně telefon zástupce/oprávněné osoby Kupujícího).

2.1.4 Cookies a osobní údaje na sociálních sítí viz dále

3. Proč tyto osobní údaje Prodávající zpracovává a co jej k tomu opravňuje?

3.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Subjektů údajů zejména z těchto důvodů (účelů):

3.1.1 Vyřízení objednávky (tj. uzavření/plnění Kupní smlouvy)/vyřízení dotazu, a to na základě článku 6/1 b GDPR. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být Kupní smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.

3.1.2 Evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR. Prodávající zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze Subjektů údajů a jejich kontaktních údajů, evidence přístupových údajů, evidence pohledávek, evidence souhlasů apod.). Toto zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.3 Fakturace a vedení účetnictví, a to na základě článku 6/1 c GDPR. Zpracování probíhá na základě zákonem stanovené povinnosti. Zpracování nelze odmítnout.

3.1.4 Přímý marketing (zasílání obchodních sdělení), a to na základě článku 6/1 f GDPR v případě Kupujících (tj. existujících zákazníků). Kupující je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit prostřednictvím e mailového kontaktu výše. Toto zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.5 Statistické údaje, díky kterým získává Prodávající představu o způsobu využití Webu. Díky těmto údajům může pracovat ne zlepšování poskytovaných služeb. Zpracování je prováděno na základě a článku 6/1 f GDPR. Toto zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.6 Spokojenost s nákupem, a to na základě článku 6/1 f GDPR. Tento zjišťujeme prostřednictvím e mailových dotazníků v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti zajišťovaného prostřednictví provozovatelů Heureka a Zboží.cz., do něhož je náš E-shop zapojen. Dotazníky Vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7 odst. 3 zákona o některých službách informační povinnosti neodmítnete zasílání obchodních sdělení. Pokud si nepřejete dotazníky spokojenosti obdržet, můžete je odmítnout prostřednictvím zaškrtávacích okýnek uvedených v rámci objednávkového formuláře, případě prostřednictvím výše uvedeného e-mailu. Pro zasílání dotazníků vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zboží.cz, tomu pro tyto účely můžeme předávat informace a zakoupeném zboží a vaší e-mailovou adresu. Toto zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky

3.2 Ke zpracováním uvedeným v článku 3.1 není zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1 Prodávající může zpracovávat i jiné osobní údaje, a to na základě čl. 6/1 a GDPR – tj. souhlasu Subjektu údajů. O zpracování na základě souhlasu je Subjekt údajů informován přímo při jeho udělení na Webu, kdy je sdělen rozsah zpracovávaných osobních údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem). Jedná se např. o návštěvníky Webu (kteří nejsou současně Kupující, tj. existující zákazníci), kteří udělili souhlas v souvislosti s žádostí o zasílání newsletterů. V ostatním se přiměřeně uplatní informace uvedené v tomto dokumentu.

4.2 Subjekt údajů bere na vědomí, že zpracování na základě souhlasu je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat na výše uvedeném e-mailu. Není-li ve vlastním souhlasu uvedenou jinak, je souhlas udělen na dobu nejdéle 5 let, nedojde-li dříve k jeho odvolání.

5. Jak Prodávající zpracovává osobní údaje Uživatelů a komu je může poskytnout?

5.1 Zpracování osobních údajů Subjektů údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména souvislosti s vyřízením Objednávky. Osobní údaje mohou být zpracovávány:

5.1.1 Zaměstnanci Prodávajícího.

5.1.2 Případně externími zpracovateli, se kterými Prodávající spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude Subjekt údajů o zpracovatelích informován na základě žádosti.

5.2 Osobní údaje Subjektů údajů mohou být dále poskytnuty:

5.2.1 Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

5.2.2 Spolupracujícím dopravcům, kteří jsou v postavení samostatných správců osobních údajů.

5.2.3 Provozovateli portálu Heureka.cz a/nebo zbozi.cz, pokud jste neodmítli zasílání obchodních sdělení.

5.3 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou Osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

6. Jak dlouho bude prodávající uchovávat osobní údaje?

6.1 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, bude Prodávající osobní údaje Subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či oprávněného zájmu Prodávajícího, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu sděleny na jeho žádost.

7. Jaká jsou práva Subjektů údajů?

7.1 Subjekt údajů má právo na:

7.1.1 Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

7.1.2 Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.

7.1.3 Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.

7.1.4 Omezení zpracování osobních údajů; současně má Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

7.1.5 Poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.

7.1.6 získání osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, aby mohl data dále využívat on nebo jiných správce osobních údajů.

7.1.7 Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Prodávajícímu povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

7.2 V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Prodávající při zpracování osobních údajů porušili právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat soudní ochrany.

8. Zásady zpracování cookies, remarketing/retargeting, Google Analytics, sociální sítě

8.1 Cookies jsou malé textové soubory, které vytváří Web a ukládá je do zařízení používané Subjektem údajů. Zařízení je pak identifikováno, když se subjekt údajů na Web vrátí. Obvykle se do cookies nahrávají uživatelské předvolby (například jazyk zvolený na stránce) nebo nějaký stav věci (např. volba preferencí apod.).

8.2 Prodávající používá cookies, aby vytvořil uživatelsky přívětivý Web, lépe poznal jeho Subjekty údajů a věděl, co se jim líbí. K tomu jsou často zapotřebí tzv. cookies třetích stran. Prodávající tak může subjektu údajů nabídnout přesně to, co potřebuje a nebude jej oslovovat nezajímavými nabídkami. Některé cookies mohou sbírat osobní údaje.

8.3 Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku/odmítnou používání cookies (omezit cookies) nastavením prohlížeče. Omezení cookies může vést ke snížení kvality fungování Webu. Souhlas se zpracováním cookies může subjekt údajů kdykoliv odvolat nebo znovu udělit nastavením příslušného prohlížeče.

8.4 Prodávající používá cookies:

8.4.1 Za účelem fungování Webu (technické cookies). Takové technické cookies jsou nezbytné, aby Web fungoval tak, jak má. Ukládání technických cookies je v oprávněném zájmu Prodávajícího, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu subjektu údajů. Jedná se o zpracování dle článku 6/1 f) GDPR. Toto zpracování není smluvním ani zákonným požadavkem a Subjekt údajů proti němu může vznést námitku.

8.4.2 Pro účel měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování subjektů údajů na Webu; cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě (zde se nejedná o zpracování osobních údajů), nebo v pseudonymizované podobě, při které dochází ke zpracování osobních údajů a která umožňuje identifikaci subjektu údajů jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Ukládání těchto cookies je v oprávněném zájmu Provozovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu subjektu údajů. Jedná se o zpracování dle článku 6/1 f) GDPR. Toto zpracování není smluvním ani zákonným požadavkem a Subjekt údajů proti němu může vznést námitku.

8.4.3 Za účelem využití analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google"). Google Analytics používá „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8.4.4 Pro účely remarketingu Prodávající shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka Webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek Prodávající. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve vyhledávání Google, vyhledávací síti Google, v obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange, ve vyhledávací síti Seznam a.s. a v obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.

8.5 Cookies jsou viditelné pro následující příjemce:

8.5.1 Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms a http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

8.5.2 Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko. Informace o zpracování osobních údajů k dispozici na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8.5.3 Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko. Informace o zpracování osobních údajů k dispozici na https://help.instagram.com/519522125107875.

8.5.4 Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000.


8.6 Sociální sítě

8.6.1 Prodávající používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Facebook a Instagram za účelem používání a získávání informací. Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě. Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá Prodávající přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka To se mi líbí) nebo přidávání komentářů. Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko To se mi líbí ve službě Facebook), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

a) IP adresa
b) Informace o prohlížeči a operačním systému
c) Rozlišení obrazovky
d) Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
e) Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
f) Adresa URL aktuální stránky

8.6.2 Poskytovatel nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích. Pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, není předmětem tohoto prohlášení. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících poskytovatelů služby. V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné poskytovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá Prodávající, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí. Zde je seznam platforem (modulů plug-in), které může Prodávající používat.

a) Facebook https://www.facebook.com/policy.php
b) Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.
8.7 Vzhledem k tomu, že datová uložiště uvedených poskytovatelů jsou umístěna mimo EU, a to konkrétně v USA, může docházet k předávání osobních údajů dle tohoto článku 8 do zahraničí. Všichni uvedení poskytovatelé poskytují dostatečné záruky, když do svých podmínek ochrany osobních údajů vtělili standardní smluvní doložky, tak jak předpokládá článek 46/2/c GDPR.

Tato informace je platná ke dni  10.10.2021.

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat