Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu Tarvose

1. Úvodní ustanovení

1.1 Reklamační řád upravuje pravidla pro vyřizování reklamací v rámci E-shopu provozovaného Prodávajícím – DiS. Markéta Koudelková, IČO: 76196348, se sídlem Polabská 101/60, Praha 9, 19600 na Webu dostupném na adrese: www.tarvose.com . V případě Kupujícího podnikatele se reklamací rozumí uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží.

2. Uplatnění reklamace

2.1 V zájmu rychlého vyřízení veškerých reklamací doporučujeme předchozí telefonního konzultaci ohledně vhodného postupu.

2.2 Oznámení o reklamaci zboží jsou přijímána v provozní době od PO – PÁ, 7:00 – 15:00:

2.2.1 Elektronicky na emailové adrese info@tarvose.com / marketakoudy@gamil.com.

2.2.2 Telefonicky na telefonním čísle +420 722 588 565.

2.2.3 Doručením písemného oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží prostřednictvím doručovatelské služby na adresu provozovny: Markéta Koudelková – Tarvose design, Polabská 101/60, Praha 9, 19600 („Provozovna") nebo na adresu určené k opravě (bude Vám sdělena).

2.2.4 Osobně v Provozovně.

2.3 Reklamace je uplatněna řádně, pokud Kupující oznámil Prodávajícímu vadu zboží a zboží:

2.3.1 Prodávajícímu předal;

2.3.2 podle pokynů Prodávajícího uchoval nebo s ním naložil jiným vhodným způsobem.

2.4 Kupující bere na vědomí, že je nezbytné předávat zboží k reklamaci v čistém stavu, ideálně vyprané / vyčištěné apod. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout převzít znečištěné zboží (tj. špinavé, zapáchající apod.) k vyřízení reklamace. V takovém případě nenese Prodávající náklady Kupujícího související s předáním takto znečištěného zboží. A může, tak požadovat např. zpět náklady za dopravu s vrácením zboží.

2.5 V oznámení o reklamaci Kupující uvede / poskytne zejména následující informace:

2.5.1 Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon).

2.5.2 Označení reklamovaného zboží a kdy bylo zakoupeno.

2.5.3 Označení vady nebo uvedení, jak se vada projevuje.

2.5.4 Jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje s ohledem na charakter vytýkané vady.

2.5.5 Doklad, kterým prokáže zakoupení zboží u Prodávajícího (nemusí být nutně doklad o zaplacení, postačí i například potvrzení objednávky, bylo-li zboží zaplaceno, výpisem z účtu apod.).

2.6 V rámci reklamace může Kupující uplatňovat práva uvedená v článku 9 Obchodních podmínek.

2.7 Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím reklamačního formuláře, který je dostupný ZDE.

2.8 O přijetí reklamace Prodávající bezodkladně vystaví potvrzení a předá kopii (zašle na e-mailovou adresu) Potvrzení Kupujícímu.

2.9 Potvrzení o přijetí obsahuje zejména následující údaje:

2.9.1 Den, kdy Kupující právo uplatnil;

2.9.2 Co je předmětem reklamace – reklamované zboží a vytýkaná vada;

2.9.3 Jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.

3. Lhůta pro vyřízení reklamace

3.1 V případě Kupujícího spotřebitele je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů od uplatnění reklamace. Pokud je zapotřebí odborného posouzení, mohou být uvedené lhůty delší, avšak maximálně 30 dní, nedohodnou-li se s Kupujícím spotřebitelem výslovně jinak.

3.2 V případě Kupujícího podnikatele je Prodávající povinen o uplatnění práv za vady zboží rozhodnout v přiměřené lhůtě.

3.3 Kupující je povinen Prodávajícímu poskytnout potřebnou součinnost. Kupující je povinen zejména reklamované zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dní od uplatnění reklamace zaslat/ předat Prodávajícímu k prověření na adresu Provozovny. V případě, že zboží nebude ve stanovené lhůtě zasláno / předáno, vzniká riziko, že Prodávající nebude schopen zajistit včasné vyřízení reklamace z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Kupujícího.

4. Vyřízení reklamace

4.1 V případě, že Prodávající posoudí reklamaci jako oprávněnou (tj. je zřejmé, že se jedná o vadu ze strany Prodávajícího, nikoliv o vadu způsobenou Kupujícím), má Kupující právo, které si zvolil v souladu s článkem 9 Obchodních podmínek.
4.2 V případě oprávněné reklamace má Kupující rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (tj. např. na náklady za poštovné či dopravné). Právo na úhradu nákladů je třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce, a to běžící od doby, kdy bylo třeba vytknout vadu.
4.3 V případě, že Prodávající posoudí reklamaci jako neoprávněnou, reklamaci zamítne a v potvrzení o vyřízení uvede důvody, o které svůj závěr opírá. V případě neoprávněné reklamace Kupující právo na náhradu nákladů nemá.

5. Vyrozumění o reklamaci
5.1 Prodávající informuje Kupujícího, jakmile je reklamace vyřízena. V souvislosti s vyřízením reklamace zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace („Potvrzení o vyřízení"). Potvrzení o vyřízení obsahuje, dle způsobu vyřízení, zejména: datum a způsob vyřízení reklamace, příp. potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, je li reklamace zamítnuta.
5.2 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne •.

Přihlášení

Tyto internetové strány používají soubory cookies. Více info. Co jsou cookies.